Wichtich nijs oer annulearing Slachtemarathon

Gjin Slachtemarathon 2020. We moatte der noch hieltyd oan wenne! Sûnt we yn maart de Slachtemarathon 2020 ôfsizze moasten, is der hurd wurke. We hawwe in soad saken regele en útwurke wat it betsjut foar kaartbestellers en foar de folgjende Slachtemarathon.

 

Farsk begjinne oan de folgjende Slachtemarathon

Earder hawwe we oankundige dat we yn 2021 de folgjende Slachtemarathon organisearje soene en dat de kaarten dy’t kocht binne jildich bliuwe foar dy Slachtemarathon. Mar we sjogge ek dat der noch hieltyd in soad ûnwis is oer wannear’t der wer eveneminten lykas de Slachtemarathon organisearre wurde kinne. Der wurdt no bygelyks sein dat dat net earder kin as dat der in vaccin is tsjin it coronavirus. De tiid dy’t der is om in Slachtemarathon 2021 te organisearjen soe dan samar ris koart wêze kinne. In soad ûnwissigens dus, en oermacht. Dêrom meitsje we de Slachtemarathon 2020 no folslein dien – dus ek finansjeel – en beslute we nei de simmer op hokker momint de folgjende Slachtemarathon plakfine sil.

 

Wat betsjut dit foar de minsken dy’t kaarten besteld hawwe? 

Alle Freonen en minsken dy’t kaarten besteld hawwe, krije in mail (of hawwe dy al krigen) mei ynformaasje oer wat dat praktysk foar harren betsjut.
Om’t we de Slachtemarathon 2020 folslein dien meitsje wolle, sette we der ek finansjeel in streek ûnder. We hawwe alle kosten dy’t makke binne by elkoar opteld en sjoen wêr’t we dan op útkomme. Dat bedrach kinne wy net út ús finansjele reserve betelje. Dêrom hawwe we – ek al fine we dat dreech – besletten om de helte fan it jild foar de kaarten werom te beteljen. Bestellingen foar shirts en hoodies betelje we wol folslein werom, om’t dy bestellingen noch niet dien wiene. Yn de mail oan de kaartbestellers lizze we noch wat mear dêr oer út.

 

Wy sjogge der nei út

Troch de Slachtemarathon 2020 hielendal ôf te rûnjen, kinne we mei elkoar wer oan op in folgjende Slachtemarathon. Want dat is wat jim as ús Freonen en ús dielnimmers, ús warbere doarpen én ús moaie evenemint fertsjinje! Wy sjogge der nei út.

 

De Slachtemarathon en it Coronavirus

It binne nuvere tiden. 

De Slachtedoarpen, de keunstners, muzikanten, sponsors, partners en wy wurkje we al in hiel skoft oan de organisaasje fan in prachtige Slachtemarathon op 13 juny. Dizze wurksemheden binne no even op in sêft sin set. Even gjin moaie oefenkuiers en trainingsclinics of entúsjasmearjende filmkes.

Wy tinke no oan alle minsken dy’t noed hawwe of siik binne en oan elkenien dy’t sa hurd wurket om dizze sitewaasje yn ’e macht te krijen. En we tinke oan alle kollega’s dy’t it libben alle dagen in bytsje moaier meitsje en dat no net dwaan kinne mei harren evenementen, festivals en optredens. We witte hoe ûnwis dizze tiid is, we winskje jimme in protte kreativiteit en positiviteit. Hâld hoek!

Wat betsjut dit foar de Slachtemarathon?
Dat it firus fan ynfloed is op de organisaasje fan de Slachtemarathon, dêr binne we wis fan. Hoe grut dy impact krekt wêze sil witte we op dit stuit noch net. We hâlde it nijs fansels goed yn ’e gaten en riede ús ta op mooglike senario’s. Dêrby litte wy ús liede troch advizen fan oerheden, RIVM en GGD’s. Wêr’t dat nedich is, ha wy oerlis mei harren. Jimme en ús sûnens is it wichtichst!

Wy hâlde jim op ús webside en op social media op ‘e hichte.

Tink goed om jimsels en de minsken om jim hinne. En hâld oardel meter ôfstân!

 

Bestjoer en organisaasje Slachtemarathon

 

 

 

Ynskriuwe foar muzyk net mear mooglik

In hiel soad korpsen, koaren en andere muzikanten hawwe har al oanmelden om op de rûte de dielnimmers te fermeitsjen. Safolle sels, dat der genôch binne en datst dy dêr net mear foar oanmelde kinst. Tankewol foar jim entûsjasme!
Kinst fansels noch wol sels meikuierje of meidrave en zelf genieten van alle mooie muziek en oare kulturele traktaasjes. Dêr kinst dy noch wol foar ynskriuwe.

Slachtemarathon iepenet lytste kaartferkeapsintrum fan ‘e wrâld

Neist dat de kaarten foar de Slachtemarathon sneontemoarn 18 jannewaris fan 06.00 oere ôf te keap binne op de webside fan de Slachtemarathon, iepent de organisaasje dy dei ek in ‘echt’ kaartferkeappunt. It is it lytste kaartferkeapsintrum fan ‘e wrâld en it stiet op it plak dêr’t de Slachtemarathon yn 2020 har finish hat: op hichte fan Slachte 12 by Easterbierrum.

It fysike kaartferkeappunt iepent op sneon 18 jannewaris om 05.45 oere. In kertier earder dus as de kaartferkeap op de webside úteinset. “It past by de Slachtemarathon om ek persoanlik in kaartsje keapje te kinnen”, seit artistyk lieder Marten Winters.

De Slachtemarathon is dit jier op sneon 13 juny. Der binne 13.500 kaarten beskikber foar kuierders en 1.750 foar hurddravers. Dêrfan binne yn de foarferkeap foar Freonen fan de Slachtemarathon ôfrûne wike al kaarten ferkocht. Wa’t sneontemoarn de kaarten yn Easterbierrum keapje wol, kin it bêste goeie klean en tichte skuon oandwaan. De earste leafhawwers leinen woansdeitejûn al yn ‘e rige.

(foto: Henk Bootsma)

Ynformaasje oer de kaartferkeap

We hawwe alle ynformaasje dyt’st nedich hast foar de kaartferkeap foar dy op in rychje setten. Lês dizze ynformaasje even goed troch, dan begjinst goed oan de ynskriuwing foar de Slachtemarathon.

De kaartferkeap set útein op sneon 18 jannewaris 2020 om 06.00 oere.
Freonen hawwe foarrang op de kaartferkeap en meie in wike earder bestelle: sneon 11 jannewaris 2020 om 6.00 oere.

Fynst de ynformaasje ûnder de knop ‘info wandelen’ op de foarpagina fan ús webside.

 

Hast in fraach oer de kaartferkeap?

Hast in fraach oer de kaartferkeap? Lês dan earst goed de ynformaasje troch oer de kaartferkeap fia dizze link. Grutte kâns dat it antwurd op dyn fraach der tusken stiet.

Dochs noch gjin antwurd op dyn fraach? Sjoch dan oft de ynformaasje by de ‘veel gestelde vragen’ stiet. Hast dan noch altyd dyn antwurd net fûn? Dan kinst fia Facebook dyn fraach oan ús stelle of in mail stjoere nei info@slachtemarathon.nl.

Ik wit myn Freonennûmer net.

Ast Freon bist fan de Slachtemarathon en gebrûk meitsje wolst fan de mooglikheid om in wike earder kaarten te bestellen as de reguliere kaartferkeap, dan hast dyn Freonennûmer nedich. Dat Freonennûmer kinst fine op dyn bankôfskrift of by it online bankieren by de ôfskriuwing fna de Freonenbijdrage oan de Slachtemarathon (automatyske ôfskriuwing). Dat bedrach is yn desimber 2019 ôfskreaun of – ast letter yn dat jier Freon wurden bist – yn desimber 2019.

Klean

Voor de Slachtemarathon 2020 hebben we een uniek t-shirt en hoody laten ontwerpen. Deze kun je meebestellen met je kaart(en).

Wandelshirt of hardloopshirt (dames en heren)
Het rode limited edition t-shirt is er in een dames- en herenmodel en in een wandel- en een hardloopversie.
Het wandelshirt is gemaakt van een comfortabele, ademende stof, speciaal voor wandelaars.
Het hardloopshirt is gemaakt van een ademende (technische) stof, speciaal ontwikkeld voor hardlopers. De stof voert transpiratievocht af en zorgt er daardoor voor dat de huid droog blijft en je niet afkoelt.

Op beide shirts is ons Slachtemarathon 2020 – icoon afgebeeld, dat ons thema Stream verbeeldt.

Als je kaarten bestelt voor wandelaars krijg je het wandelshirt aangeboden. Als je een hardloopkaart bestelt, krijg je een hardloopshirt aangeboden.
Het ontwerp van het hardloopshirt wijkt iets af van het voorbeeld hieronder.

De prijs van het t-shirt is € 17,50 exclusief verzendkosten.

Maten shirts
Dames XS – XXXL (3XL)
Heren S – XXXXL (4XL)

 

Hoody (unisex)
De witte limited edition hoody’s zijn unisex: er is dus geen dames- en herenmodel. De hoody is gemaakt van een mooie warme stof, met capuchon, met een unieke Slachtemarathon 2020-bedrukking.

De prijs van de hoody is € 35,00 exclusief verzendkosten.

Maten hoody (unisex, dus geen dames- en herenmodel)
XS – XXXXL (4XL)

De kleding wordt in april bezorgd. Je betaalt € 7,50 verzendkosten per bestelling.

GroenLeven en Slachtemarathon: partners mei omtinken foar it Fryske lânskip

Juster tekenen Anne Jochum de Vries, foarsitter fan de Slachtemarathon en Roland Pechtold, einferantwurdlike fan GroenLeven, een partneroerienkomst foar de kommende Slachtemarathon. Beide partners binne dêr tige grutsk op.

“We passen by elkoar en begripe elkoar”, seit Anne Jochum de Vries. “We kinne elkoar helpe om ús doelstellings te berikken. De Slachtemarathon wol in evenemint foar kuierders en dravers organisearje, op, om en mei each foar de prachtige Slachtedyk en har omjouwing. De Slachtemarathon en alle minsken dy’t belutsen binne en meidogge hawwe tomeloaze enerzjy, mar ek in flink enerzjyferbrûk. Wy wolle ferduorsumje en sa kamen we by elkoar. Der wie fuortdaliks in ferbining.”

Roland Pechtold: “We konden eigenlijk geen nee zeggen. Persoonlijk klikte het, we zijn een Fries bedrijf en het thema ‘Stream/Stroom’ past gewoon zo goed. Het is echt een partnership. En een gouden kans om onze beide verhalen op een positieve manier te vertellen. Wij zijn er enorm trots op dat we samen gaan werken.”

Yn de praktyk betsjut it dat we ynsette op de fierdere ferduorsuming fan de Slachtemarathon. Der sille bygelyks sinnepanielen ferwurke wurde yn de artstike uteringen by de rûte del. We freegje omtinken foar it prachtige en kontinu feroarjende Fryske lânskip

Oanmelding muzyk iepen!

Makkest muzyk? Meld dysels of dyn korps, koar of band oan om muzyk te meitsjen by de Slachtemarathon op sneon 13 juny 2020. Makkest mei de doarpen, de dielnimmers en de keunstners ûnderweis de Slachtemarathon-sfear! Der is in fergoeding beskikber.

Mear lêze