Lêste kans om Freon te wurden!

Skriuw dy foar 1 oktober yn as  Freon en do hast it foardiel om:

  • 1 wike foar de offisjele kaartferkeap dyn startbewiis te bestellen
  • Foarkar oanjaan foar dyn starttiid
  • Do krijst €5,- koarting op in kaartsje

Wolst dit ek? Wurd dan no Freon foar €15,- (it jier)

Wês wis fan in startbewiis fan de Slachtemarathon 2024 en wurd Freon!

Skriuw dy no yn as Freon en do hast it foardiel om:

  • 1 wike foar de offisjele kaartferkeap dyn startbewiis te bestellen
  • Foarkar oanjaan foar dyn starttiid

Wolst dit ek? Wurd dan no Freon foar €15,- (it jier)

Doch mei oan de slachtemarathon 2024!

Wat in geweldige dei wie dat op de dyk, de lancering fan under oare de nije datum fan de Slachtemarathon op 15 juny 2024! Sjoch dit fantastysk filmke. Wolst folgjend jier meidwaan? Wurdt dan Freon fan de Slachtemarathon en skriuw in wike earder yn en wês wis fan in startbewiis!

De alderearste “Mei rinne mei Martsen” floch, ôflevering – Parsekonferinsje

Mei rinne mei Martsen is in moanlikse floch, makke troch (do riidst it al) Martsen! Se belibbet alle moannen foar ôfgeande de slachte, nije avontoeren. Dizze moanne is Martsen oanwêzich by de ôftraap, krekt in jier foar de slachtemarathon op 15 juny 2024.

Fynst it leuk om eltse moanne de floch te folgjen? Folgje ús dan op facebook of op Instagram.  

 


Skruiw dy of jim no yn as kultuurmakker(s) foar de slachtemarathon

Soest do of jim it leuk fine om tiidens de slachtemarathon de rinners oan te moedigjen mei dyn of jim (musikale) optreden? Folje dan it ûndersteande formulier yn. Wij nimme op in letter momint kontakt mei dy op oer de ynfulling.

Skruiw dy hjir yn

Freonekuier en -rin 2023

Doch ek mei! Sneon 10 juny is it wer tiid foar de Freonekuier. Alle jierren sûnder De Slachte organisearje wy foar ús Freonen in unike kuiertocht fan 17,95 kilometer. En nei de primeur fan ferline jier organisearje we ek foar dit jier foar de dravers in Freonerin fan 11,8 kilometer. In moaie opwaarmer foar De Slachte yn 2024. Dielnimme as Freon is fergees.

Doch ek mei!

In Freonekuier of Freonerin stiet yn it teken fan bewegen, muzyk en geselligens. Dus nim dyn rin- of draafmaat mei. Se hoege allinnich efkes Freon te wurden as se dat noch net binne.

Wannear? sneon 10 juny 2023
Start: 10.30 uur dravers, 12.00 oere rinners
Oanwêzich: 30 minuten foar de start
Lokaasje: yn de omjouwing fan Seisbierrum
Ofstân: 11,8 km drave of 17,95 km kuierje
Tagong: Fergees, allinich foar freonen. Der is beheind plak, dus meld dy gau oan!
Ynskriuwe: oant 15 maaie 2023

De Slachtemarathon docht in berop op jim as ‘meitinkers’!

Wy as bestjoer, meiwurkers en organisearjende doarpen fine dat de Slachtemarathon in bysûnder Frysk evenemint is. In maraton ûntstien yn de Simmer 2000-simmer en no, 5 edysjes fierder, ûnderdiel fan in rike Fryske sport- en kultuertradysje. Net samar in maraton, mar in kuier mei in siel en mei ferhalen.

De Slachtemarathon wol der wêze foar in breed publyk. We wolle graach foarút sjen om de Slachtemarathon ek yn de takomst in plak te jaan yn Fryslân. Wy wolle jo freegje ús dêrby te helpen.

Wolle jimme ús Slachtemarathon-enkête ynfolje?
Wy hawwe studinten fan NHL Stenden frege ûndersyk te dwaan nei hoe’t jim de takomst fan de Slachtemarathon sjen wolle soenen. De studinten hawwe ûndersteande enkête makke. It ynfoljen kostet heechút fiif minuten en hjirmei kinne wy meiïnoar de Slachtemarathon foarút helpe. Kinst de enkête oant en mei 24 maart ynfolje. Tige tank yn ’t foar, foar jim muoite en tiid.

 

Mei freonlike groetnis,
út namme fan it bestjoer fan de Slachtemarathon,

Anne Jochum de Vries
Foarsitter

 

Gjin Slachtemarathon 2021, op nei de takomst

Der komt gjin Slachtemarathon yn 2021. Foarsitter Anne Jochum de Vries: “It is gewoanwei net mooglik om yn 2021 in Slachtemarathon te organisearjen. Dan hiene we op syn lêst in pear moanne lyn al útein sette moatten mei de organisaasje. En sa as we allegearre witte is it noch ûnwis hoe’t it komt mei alle maatregels.” Mar de organisaasje sit net stil, dy rjochtet it fizier op de takomst en sil ûndersyk dwaan nei dy takomst.

 

In protte feroare

“Tweintich jier en fiif edysjes fierder is der in protte feroare”, fertelt De Vries fierder. “De rinners fan 2000 binne âlder wurden, de winsken fan rinners en nije rinners binne feroare. Tagelyk freget it organisearjen fan sa’n grut evenemint as de Slachtemarathon hieltyd mear. De wurde oare easken steld as yn 2000. Dit is dan ek in goed momint om werom, mar foaral ek foarút te sjen. We sille yn petear mei de minsken, doarpen en organisaasjes dy’t belutsen binne, mei de rinners, mar ek mei de groep minsken dy’t we noch net moetsje by de Slachtemarathon.” Dat proses sil de kommende moannen plakfine, foar safier’t dat kin mei de maatregels dy’t der no binne.

 

De folgjende Slachtemarathon

It is noch net dúdlik wannear’t de folgjende Slachtemarathon is. “We binne benijd wat dit ûndersyk opsmyt. De Slachtemarathon is en bliuwt in ikoanysk evenemint foar Fryslân en hat foar in protte minsken in grutte wearde. Dêr meie we mei inoar grutsk op wêze en dêr moatte we mei inoar goed op passe. Mei dit ûndersyk witte we hoe’t we dat aanst sa goed mooglik dwaan kinne.”

Ynskriuwe foar muzyk net mear mooglik

In hiel soad korpsen, koaren en andere muzikanten hawwe har al oanmelden om op de rûte de dielnimmers te fermeitsjen. Safolle sels, dat der genôch binne en datst dy dêr net mear foar oanmelde kinst. Tankewol foar jim entûsjasme!
Kinst fansels noch wol sels meikuierje of meidrave en zelf genieten van alle mooie muziek en oare kulturele traktaasjes. Dêr kinst dy noch wol foar ynskriuwe.