Oanmelding muzyk iepen!

Makkest muzyk? Meld dysels of dyn korps, koar of band oan om muzyk te meitsjen by de Slachtemarathon op sneon 13 juny 2020. Makkest mei de doarpen, de dielnimmers en de keunstners ûnderweis de Slachtemarathon-sfear! Der is in fergoeding beskikber.

Mear lêze

Slachtetille

Slachtetille yn ûnderhâld

Rykswettersteat helle sneon 9 novimber de Slachtetille oer de N31 tusken Frjentsjer en Harns fuort foar ûnderhâld. De brêge foar fuotgongers ferbynt de Slachterûte súdlik fan de N31 mei de rúte noardlik fan de N31.

De Slachtetille, in ûntwerp fan arzjitekt Rein Hofstra, waard yn 2008 pleatst. Yn dat jier makken ek de dielnimmers fan de tredde Slachtemarathon gebrûk fan de brêge.

Begjin 2020 komt de brêge werom. Dat is rom op ‘e tiid foar de sechde Slachtemarathon op sneon 13 juny. Kuierders en hurdrinners kinne oant dy tiid de fytstunnel eastlik fan de Slachtetille brûke.

Freonekuier 2019 Slachtemarathon

Slagge Freonekuier

Op sneon 2 novimber kuieren we mei 100 Freonen fan de Slachtemarathon in rûte fan sa’n 10 km yn natoergebiet Skrok by Easterein.

Marco Hoekstra fan de Fûgelwacht Easterein fertelde de Freonen foar’t se op paad gienen oer dit bysûndere natoergebiet. Us nije artistyk lieder Marten Winters naam de Freonen mei yn syn artistike plannen.

Nei de kuier praatten we noch even by mei de Freonen mei in bakje lokale pompoensop (makke fan in geweldich grutte pompoen fan 10 kilo, genôch foar sop foar 100 kuierders!) en broadsjes yn Restaurant Bergsma Easterein.

Grutte belangstelling foar jierlikse Freonekuier, oanmelde net mear mooglik

Ofrûne moandei ha wy ús Freonen útnûge foar de jierlikse Freonekuier. Dizze kuier wurdt yn alle net-Slachtemarathonjierren organisearre foar ús Freonen, yn de omjouwing fan de Slachtedyk en de doarpen dêr omhinne.

Binnen 24 oeren wienen it maksimale tal oanmeldingen berikt. Wat in entûsjasme!
Spitigernôch is it dus net mear mooglik om dy oan te melden foar de Freonekuier.

Gjin Slachtemarathon 2018, mar fansels yn 2020 wol wer in ‘gewoane’ edysje

It idee foar de alternative Slachtemarathon waard oer it generaal posityf ûntfongen. Spitigernôch hat dat net resultearre yn in grutte kaartferkeap. De organisaasje hat dan ek – yn oerlis ûnder mear de doarpen – beslute moatten om gjin Slachtemarathon 2018 te organisearjen. It dielnimmersfjild soe te lyts wurde wêze. Dat is fansels tige spitich, mar we sjogge fuordaliks al wer foarút. Dêrom binne we bliid dat we bekend meitsje kinne dat de earstfolgjende Slachtemarathon plakfynt op sneon 13 juny 2020. In gewoane Slachtemarathon, oer de Slachtedyk, fan Raerd nei Easterbierrum.

Tank!

We fine it tige spitich dat der gjin Slachtemarathon is yn 2018. Krekt lykas jim wierskynlik. Want litte we net ferjitte dat ek in soad minsken graach dizze bysûndere edysje yn dit bysûndere jier meimeitsje woene. Tank foar it bestellen fan kaarten! De doarpen, keunstners, sponsoaren, leveransiers, produksjeteam en bestjoer: mei elkoar hawwe we der alles oan dien om it wol mooglik te meitsjen.

Praktyske saken: werombetelling

Hast kaarten besteld? We sille it ynskriuwjild datst betelle hast fansels weromstoarte op dyn rekken. We binne drok dwaande mei alle tariedings dêrfoar. Uterlik ein febrewaris stiet it bedrach datst betelle hast wer op de rekken wêr’st wei betelle hast of stoarte we it werom nei credit card. It giet dus om it totale bedrach. Dus ek ast shirts of hoodies meibesteld hast of in ekstra nacht op de camping boekt hast, krijst dat jild werom. Dêr hoechst neat foar te dwaan.

Folgjende Slachtemarathon: 13 juny 2020

Op 13 juny 2020 is dus de folgjende Slachtemarathon! En hoewol’t it noch efkes duorret, kinst alfêst de data fan de kaartferkeap yn dyn aginda sette. Foar Freonen begjint dy op 11 jannewaris 2020 en foar alle oaren op 18 jannewaris 2020.

Ta beslút

Nochris, we fine it tige spitich dat der gjin Slachtemarathon is in dit prachtige kulturele jier. Mar dêryn leit ek fuortdaliks de treast. Want op kultureel mêd is der safolle te dwaan dit jier, dat we ús net hoege te ferfelen. Sjoch mar ris op 2018.nl. We moetsje elkoar grif op oare plakken yn de provinsje dit jier.

 

Bestjoer en produksjeteam Slachtemarathon

No ek 1-daagse kaarten foar de Slachtemarathon 2018

2018 belooft in bysûnder jier te wurden. Yn dat jier binne Ljouwert en Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa. Gewoanwei wie 2018 gjin Slachtemarathonjier, mar tegearre mei de doarpen fûnen wy dat de Slachtemarathon net ûntbrekke mei takom jier. Mar dan wol oars as oars. Dêrom betochten we in Slachtemarathon mei in oare opset en in oare rûte; een Slachtemarathon fan twa dagen troch alle 30 belutsen doarpen, oer 92 kilometer.

 

In soad fan jim hawwe kaarten besteld foar dizze bysûndere edysje. Dêrneist hearden we ek dat in soad minsken de ôfstân fan 92 kilometer te fier fine, mar wol hiel graach dizze bysûndere Slachtemarathon rinne wolle. En dêr harkje we graach nei. Dêrom meitsje we it mooglik om foar de Slachtemarathon 2018 ek 1-daagse kaarten te bestellen. De ôfstân is dan 42 km. De 2-daagse kaarten bliuwe fansels ek beskikber, foar wa’t de prachtige lange rûte rinnewol en fan it folsleine programma genietsje wol.

 

De kaartferkeap foar de 1-daagse begjint foar Freonen op sneon 9 desimber 2017 om 06.00 oere fia de website. Foar net-Freonen begjint de kaartverkeap op sneon 16 desimber 2017 om 06.00 oere.

 

Lês meer over de 1-daagse kaarten

Lês meer over de 2-daagse kaarten

Sitte jim der klear foar?

Noch mar twa wiken en dan begjint de kaartferkeap foar de Slachtemarathon fan 2018 foar de Freonen. Op 23 septimber 2017 stipt om 06.00 oere sille we los. Net-Freonen kinne in wike letter op 30 september harren wekker betiid sette, want dan kinne ek sy fan 06.00 oere ôf bestelle.

Tarieding wichtich!

Lês de pagina ‘Meidwaan‘ goed troch. Dêr stiet yn wat we fan dy witte wolle en wêr’st in kar yn meitsje moatst. Bygelyks wêr’st sliepe wolst, hoe’st by de start komme wolst en foar wa ast allegearre noch mear kaarten bestelst. Ast dy goed tariedst, kinst flugger kaarten bestelle en dat skeelt in soad stress!

We sjogge der nei út!

Wij sjogge der nei út. Jimme ek?

Socht: sjueryleden!

Wy sykje in oantal sjueryleden ûnder de dielnimmers oan de Slachtemarathon dy’t de bêste ûntwerpen fan it Tinguely-projekt mei útsykje wolle.

 

Wat hâldt it projekt yn?

Jean Tinguely wie in Switserske keunstner dy’t bekend stiet om syn boartlike, stoere masjinekeunst en explosive performances. Alles moast oars, alles moast yn beweging. Studinten van ferskate opliedingen fan ROC De Friese Poort hawwe de opdracht krigen om ideeën te betinken foar keunstsinnige wettertaappunten, ynspirearre troch it wurk fan Tinguely.

 

Wanneer?

Tongersdei 1 juni fan 12.30 oere oant 15.00 oere yn Snits. De learlingen presintearje dan harren ideeën. Fansels krijst foarôf in útlis oer de sjurearing.

 

Aanmelden als jurylid

Wolst dy oanmelde as sjuerylid? Dat kin oant tiisdei 30 maaie 2017 fia it formulier.  Wy sykje dan in oantal minsken út dy’t ek echt de sjueryleden wurde. Neist de dielnimmerssjuery is der ek in faksjuery. Elkenien dy’t him oanmeldet, krijt uterlik woansdei 31 maaie 2017 berjocht.

Kaartferkeap begjint op 23 septimber (freonen) en 30 september 2017 (alle oaren)

De kaartferkeap fan de Slachtemarathon 2018 begjint op 23 septimber 2017 foar freonen en op 30 septimber 2017 foar net-freonen. Hâld de website goed yn de gaten, want it giet dit jier in bytsje oars as oare jierren. We sille jim dêr fia de website noch goed oer ynformearje, sadat jim der hielendal klear foar sitte kinne op 23 septimber en 30 septimber. Oant gau!

Slachtemarathon 2018: net ien mar twa dagen

 

Hjoed wie der in parsekonferinsje fan de Slachtemarathon. It bestjoer makke bekend dat de Slachtemarathon yn 2018 net ien mar twa dagen duorret en dat der – ienmalich – in spesjale rûte rûn wurdt. Yn 2018 is de Slachtemarathon dus ien kear in ekstra spesjale Slachtemarathon. It tema fan de 6e Slachtemarathon is: Thús. De 6e Slachtemarathon is op freed 31 augustus 2018 en sneon 1 septimber 2018.

Rûte: troch de doarpen

It parcours rint troch alle doarpen dy’t belutsen binne en dat betsjut dat der in ienmalige nije rûte is. Om’t dy langer is as de gebrûklike 42 kilometer, duorret de Slachtemarathon twa dagen en oernachtsje de dielnimmers ûnderweis yn in oantal doarpen. By minsken thús, op tydlike campings of  yn in stâl. De doarpen sette de doarren iepen en litte sjen wat sy yn hûs hawwe.

Thema: Thús!

It tema thús heart by de doarpen. Thús is in gefoel. It is persoanlik, mar kinst it ek diele mei oaren. It is in plak dêr’st dy feilich fielst, in plak dêr’st freonen en famylje útnûgest, in plak dy’t in part fan dyn identiteit is. It thúsgefoel is net allinnich opsluten yn de muorren, de daken of de meubels fan dyn hûs, mar is foaral ferankere yn dyn hert.