Lêste kans om Freon te wurden!

Skriuw dy foar 1 oktober yn as  Freon en do hast it foardiel om:

  • 1 wike foar de offisjele kaartferkeap dyn startbewiis te bestellen
  • Foarkar oanjaan foar dyn starttiid
  • Do krijst €5,- koarting op in kaartsje

Wolst dit ek? Wurd dan no Freon foar €15,- (it jier)