Kultuer

De doarpen lâns de Slachtedyk biede allegearre in eigen kultureel programma. Foar de edysje fan 15 juny 2024 presintearje de doarpen harren krekt efkes ‘Wat oars’, it tema fan dit jier. Se litte sjen en hearre wêr ‘t se foar steane en grutsk op binne. Op dit stuit is de ûntwikkeling fan it kulturele programma yn folle gong. Wolsto ek in bydrage leverje? Lit it ús witte fia info@slachtemarathon.nl. 

Wad Oars
Yn 2024 is de Waadsee 15 jier Unesco Wrâlderfguod. Yn gearwurking mei de Waadferiening rjochtsje wy de oandacht op dit prachtige ‘Wrâldwûnder ’. Ek de doarpen Easterbierrum en Seisbierrum beklamje harren lizzing oan de Waadsee troch fan it tema dit jier ‘Wad Oars ‘ te meitsjen. By de seedyk wentelst dy as kuierder yn de magy dy ‘t de doarpelingen kreëarre hawwe. Ferwachtsje: fisken oan ‘e binnenkant fan ‘e dyk en in blauwe blommesee by de âlde seekearing del. Dat allegearre stipe troch in sereen klankspul.

Hitzummer prommen
De Hitzumers hawwe as bynamme de Hitzummer prommen, se tankje dy namme oan de mannichte hôven dy ‘t it doarp yn de Midsiuwen ryk wie. De prommebeam is ek yn it doarpswapen ferwurke. Harren kulturele programma wurdt ophongen oan dat tema. Sa wurde der mei help fan fruitbeammen, dy ‘t lâns de Slachtedyk pleatst wurde, wer sfearfolle kulturele beamgaarden kreëarre. Hjir kin men genietsje fan rêst, muzyk (û.o. mei singer-songwriters ), sjong – en poëzyfoardrachten. 

Venetië fan Fryslân
Achlum wurdt ek wol it Venetië van Friesland neamd. Dat komt troch alle grêften en wetterwegen yn it doarp. De muzyk, it iten en drinken sil dan ek in Italiaansk tintsje krije. Achlum en it buordoarp Arum pakke de organisaasje fan dit barren tegearre op mei in team fan jonge doarpelingen. 

‘Nacht van Boazum
Boazum fiert it tema ‘Wat Oars ’ stevich troch. It kuierparkoers jout hjir twa mooglikheden. De orizjinele Slachterûte om it doarp hinne mei rêst en natuer. Kinst ek kieze foar in rûte troch it doarp wêrby ’t de alternative ‘Nacht fan Boazum’ op dy wachtet. Dat referearret oan it grutste tintefeest fan Fryslân, dêr ‘t Boazum bekend om stiet. Yn it doarp rint it parkoers letterlik troch in lange feesttinte fol kulturele acts, wêrûnder ferhalefertellers, ferskate optredens ûnder oare fan de lokale dûns – en muzykskoalle en muzykbandsjes. 

Neist de kulturele ynfolling yn harren dykfak binne de doarpen Hitsum, Wommels en Boazum elk ferantwurdlik foar in ‘oase ‘. De doarpen Seisbierrum, Easterbierrum, Pitersbierrum en Tsjummearum wurkje gear op de startlokaasje en Raerd nimt de finish foar har rekken. Op al dy plakken binne der mear fasiliteiten en in mear wiidweidich kultureel programma. Dat njonken de oare 42 kilometer.