De Slachtemarathon docht in berop op jim as ‘meitinkers’!

Wy as bestjoer, meiwurkers en organisearjende doarpen fine dat de Slachtemarathon in bysûnder Frysk evenemint is. In maraton ûntstien yn de Simmer 2000-simmer en no, 5 edysjes fierder, ûnderdiel fan in rike Fryske sport- en kultuertradysje. Net samar in maraton, mar in kuier mei in siel en mei ferhalen.

De Slachtemarathon wol der wêze foar in breed publyk. We wolle graach foarút sjen om de Slachtemarathon ek yn de takomst in plak te jaan yn Fryslân. Wy wolle jo freegje ús dêrby te helpen.

Wolle jimme ús Slachtemarathon-enkête ynfolje?
Wy hawwe studinten fan NHL Stenden frege ûndersyk te dwaan nei hoe’t jim de takomst fan de Slachtemarathon sjen wolle soenen. De studinten hawwe ûndersteande enkête makke. It ynfoljen kostet heechút fiif minuten en hjirmei kinne wy meiïnoar de Slachtemarathon foarút helpe. Kinst de enkête oant en mei 24 maart ynfolje. Tige tank yn ’t foar, foar jim muoite en tiid.

 

Mei freonlike groetnis,
út namme fan it bestjoer fan de Slachtemarathon,

Anne Jochum de Vries
Foarsitter