Ynformaasje oer de kaartferkeap

We hawwe alle ynformaasje dyt’st nedich hast foar de kaartferkeap foar dy op in rychje setten. Lês dizze ynformaasje even goed troch, dan begjinst goed oan de ynskriuwing foar de Slachtemarathon.

De kaartferkeap set útein op sneon 18 jannewaris 2020 om 06.00 oere.
Freonen hawwe foarrang op de kaartferkeap en meie in wike earder bestelle: sneon 11 jannewaris 2020 om 6.00 oere.

Fynst de ynformaasje ûnder de knop ‘info wandelen’ op de foarpagina fan ús webside.