Freonen

De Slachtemarathon wol út beweging wei in beweging ta stân bringe wêrby’t we minsken ferbine mei-inoar, it lânskip en de lokale kultuer. Draachsto de Slachtemarathon in waarm hert ta? En wolst graach profitearje fan oantreklike foardielen en koarting op dyn ynskriuwing? Wurd dan Freon fan de Slachtemarathon. Dêrmei soargest derfoar dat we ek yn de takomst de maraton hâlden bliuwe kinne. Freonen krije altyd it heechste foardiel 

Freonetsjinsten

As Freon fan de Slachtemarathon hast in tal nijsgjirrige privileezjes. Sa kinst earder twa kaarten foar de Slachtemarathon bestelle, wêrtroch ast altyd wis bist fan dielname. Ek kinst by de kaartferkeap in foarkar foar in starttiid oanjaan. Nij dit jier is de € 5,- koarting dy’tst op dyn twa kaarten krijst. Betellest dus € 37,50 yn stee fan de reguliere priis fan € 42,50. Dêrneist organisearje wy yn net-Slachtemarathonjierren in spesjale kuier foar ús Freonen, de Freonekuier. 

Koarting en Freonekuier

Kinst it hiele jier troch Freon wurde. De ynskriuwtermyn as Freon foar foardiel op it ynskriuwjild fan de Slachtemarathon 2024 is ferstrutsen. Ast dy no oanmeldst as Freon, profitearrest fan 2028 ôf fan de koarting op dyn kaartsje. Krijst fansels wol in útnûging foar de Freonekuiers fan 2025 ôf. Allinnich partikulieren kinne har ynskriuwe as Freon. Hjir fynst mear ynformaasje oer bedriuwskaarten, partner wurde en sponsoring. 

Weromblik Freonekuier 2023

Martsen wie by de Freonekuier yn Seisbierrum. Besjoch har vlog hjirûnder! 

Reglemint

Yn it reglemint ûnder oan de pagina fynst mear ynformaasje oer it Freon wêzen. Lês dat earst efkes troch foardatst dy oanmeldst. Ast dy oanmeldst, geane we der fan út datst it reglemint lêzen hast en datst dy dêr yn fine kinst. We sjogge dy graach by de Slachtemarathon of by ien fan ús Freonekuiers!  


  Kêst 1
  Freonen kinne har oanmelde fia de website of fia de post. De betellingen fan it lidmaatskip geane fia automatyske ynkasso. It lidmaatskip giet yn op it stuit dat de earste ynkasso foldien is. 

  Kêst 2
  Freonen binne ferplichte adreswizigingen of oare wizigingen dy ’t relevant binne foar de Stifting Slachtemarathon troch te jaan per post of oer de e-mail oan de stichting.

  Kêst 3
  Freonen kinne by foarynskriuwing maksimaal 2 kaarten bestelle foar de Slachtemarathon. De ynskriuwing foar Freonen start in wike earder as de reguliere (losse) kaartferkeap. Freonen wurde dêr oer ynformearre mei in persoanlike mail. 

  Kêst 4
  Freonen wurdt jierliks yn de net-Slachtemarathonjierren in saneamde Freonekuier oanbean: in kuier lâns of liearre oan de Slachtedyk.

  Kêst 5
  Freonen krije yn prinsipe 4 kear yn it jier in digitale nijsbrief oangeande de Slachtemarathon.

  Kêst 6
  Utskriuwe as Freon kin skriftlik of oer de mail, mei it oanjaan fan namme en adresgegevens en foar 15 novimber. As de útskriuwing letter binnenkomt (datum poststimpel of ûntfangstdatum mail jilde as referinsje ), wurdt dy net mear ferwurke foar it kommende jier, mar pas foar in jier letter.

  Freonebydrage


  Kêst 7
  De Freonebydrage moat jierliks betelle wurde. Dat bart troch in automatyske ynkasso yn maaie. De Freon soarget foar foldwaande saldo op syn / har rekken. In Freon wurdt útskreaun nei ’t hy of sy nei twa (2) skriftlike herinneringen de bydrage net betelle hat. Fan in Freon dy ’t nei maaie lid wurden is, wurdt de ynkasso útfierd yn desimber. 

  Kêst 8
  Freonen betelje op dit stuit € 15,- yn it jier.

  Kêst 9
  By útskriuwing yn de rin fan in jier is gjin restitúsje fan de Freonebydrage.

  Slachtemarathon


  Kêst 10
  Om gebrûk meitsje te kinnen fan de spesjale foarynskriuwing foar de Freonen foar de Slachtemarathon, moat men as Freon ynskreaun wêze foar 1 oktober 2023. Men kin dan 1 wike earder ynskriuwe foar de Slachtemarathon fan 2024. Freonen betelje ek yn it jier fan de Slachtemarathon kontribúsje. Is men dêrnei ynskreaun, dan hat men foar 2024 gjin rjocht om in wike earder yn te skriuwen. 

  Skelen
  Kêst 11
  Yn gefal fan skeel oer de útlis fan de bepalingen fan dit reglemint en yn gefallen dat reglemint net foarsjocht, beslút it bestjoer fan de Slachtemarathon.