Update oer kaarten, bustiden en starttiden

Wy begrip dat jo graach witte wolle hoe let jo starte op 4 juny en hoe let de bus nei de start fuort giet. Dêrom kinne jo dy gegevens no besjen.

Kuierders

De start- en bustiden binne sûnder nammen en adressen, mar wol mei ynskriuwnûmer. Dat nûmer kinne jo fine op it bankôfskrift by de ôfskriuwing foar de kaarten. It nûmer (dat begjint mei in A foar de kuierders) hawwe we dêr ek brûkt. Yn de pdf kinne jo sykje op dat nûmer. De kaarten komme healweis maaie nei jo ta. Se wurde mei de gewoane post ferstjoerd nei it adres dat wy fan jo hawwe. Dat kinne we trouwens net mear feroarje, want alles leit al by de ferstjoerder.

Besjoch it oersjoch (klik hjir en iepenje it bestân)

Dravers

Foar de dravers jilde de neikommende bus- en starttiden.

Starttiid foar alle dravers is 06.30 oere. Alle bussen binne om 05.45 uur by de start.

De bussen geane fuort om:

  • 05.30 oere út Pietersbierrum wei (Tút en der út)
  • 05.00 oere út Ljouwert wei
  • 04.55 oere út Raerd wei
  • 05.35 oere uit Seisbierrum wei (mei fersoarger)

Wy winskje jim in soad wille mei de lêste tariedings!