Privacy Statement – algemeen

Om de Slachtemarathon diensten aan leden en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de Slachtemarathon (‘wij’) in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens verwerkt. De Slachtemarathon respecteert de privacy van zijn freonen, deelnemers en bezoekers en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan.

 • Welke gegevens worden door de Slachtemarathon verwerkt?
 • Doel van de verwerking
 • Verstrekking aan derden
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging
 • Jouw rechten
 • Contactgegevens Slachtemarathon
 • Wijzigingen in dit privacy statement

Welke gegevens worden door de Slachtemarathon verwerkt?

Wij verwerken gegevens indien je:

 • Freon wordt bij de Slachtemarathon. Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, betaalgegevens, nationaliteit en overige gegevens die door jou worden verstrekt. De Slachtemarathon kent aan jou een freonennummer toe wanneer je freon wordt van de Slachtemarathon.
 • Binnen de Slachtemarathon als bestuurder, medewerker of vrijwilliger actief bent of bent geweest. Het gaat dan om de volgende gegevens: functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend, initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, betaalgegevens, nationaliteit en overige gegevens die door jou worden verstrekt.
 • Op de een of andere manier onderscheiden bent door de Slachtemarathon. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam van de onderscheiding en datum van toekenning, initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, betaalgegevens, nationaliteit en overige gegevens die door jou worden verstrekt.
 • Opgenomen bent in registers van Nederlandse (hard)loop en/of wandel uitslagen websites. Het gaat dan om de volgende gegevens: voor- en achternaam, ranking en uitslagen.
 • Vermeld wordt in het jaarverslag van de Slachtemarathon wegens bijzondere verdiensten voor de Slachtemarathon. Het gaat dan om de volgende gegevens: Voor- en achternaam in combinatie met de verdiensten.
 • Je inschrijft voor deelname aan de Slachtemarathon. Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, betaalgegevens en overige gegevens die door jou worden verstrekt.
 • Je inschrijft voor een freonenkuier, of ander aan de Slachtemarathon gerelateerd wandelevenement. Het gaat dan om initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres.
 • Je inschrijft voor cursus(sen)/opleiding(en). Het gaat dan om de volgende gegevens: Dit is afhankelijk van het soort cursus of opleiding en kan naast naam en e-mailadres ook adresgegevens, telefoonnummer of betaalgegevens omvatten.
 • Je aanmeldt en/of een Slachtemarathon-evenementen bezoekt. Het gaat dan om de volgende gegevens: Dit is afhankelijk van het soort evenement en kan naast naam en e-mailadres ook adresgegevens of een telefoonnummer omvatten.
 • Je aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of prijsvragen. Het gaat dan om de gegevens die je zelf hebt doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief/deelnemen aan een prijsvraag, waaronder in ieder geval je naam en e-mailadres.
 • Onze websites bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en anderzijds om persoonsgegevens te weten het IP-adres.
 • Contact met ons opneemt (via een contactformulier). Het gaat dan om de gegevens waarover je contact met ons opneemt en die je zelf hebt doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om je e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met je voor- en achternaam.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Het optimaal kunnen bedienen van de freonen, deelnemers en relaties van de Slachtemarathon en het verbeteren van de dienstverlening;
 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met alle freonen, deelnemers en relaties van de Slachtemarathon;
 • Het organiseren van de Slachtemarathon en de Slachtemarathon gerelateerde evenementen;
 • Het organiseren van cursus(sen)/opleiding(en);
 • Het organiseren van bijeenkomsten;
 • Het verstrekken van door jou gevraagde informatie;
 • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van de Slachtemarathon, de partners van de Slachtemarathon of andere partijen waarmee de Slachtemarathon samenwerkt;
 • Archief doeleinden;
 • Analytische en onderzoeksdoeleinden;
 • Het versturen van nieuws en service-gerichte informatie om onze freonen, deelnemers en relaties te informeren, te interesseren en te betrekken;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal de Slachtemarathon die eisen uiteraard volgen.

Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij jouw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de Slachtemarathon opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor de Slachtemarathon werkzaamheden uitvoeren.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. De Slachtemarathon bewaart jouw gegevens tot maximaal 12 maanden na het opzeggen van je freonenlidmaatschap.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van jouw gegevens. De Slachtemarathon treft voortdurend passende maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 

Jouw rechten

Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@slachtemarathon.nl. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kun je je vanuit die betreffende uiting afmelden.

Informatie over het privacy statement van de Slachtemarathon

Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy statement van de Slachtemarathon, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@slachtemarathon.nl.

Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Slachtemarathon. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.Privacy Statement – bezoek website

Algemeen

Teneinde de Slachtemarathon website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de Slachtemarathon in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. De Slachtemarathon respecteert de privacy van zijn gebruikers en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Welke gegevens worden door de Slachtemarathon verwerkt?

De gegevens die door de Slachtemarathon worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: Enerzijds zijn dit gegevens die je zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen jouw identiteit (zoals voor- en achternaam, adres, e-mail, etcetera) als ook gegevens die in verband staan met de door jou gestelde vraag of aangevraagde dienst. Anderzijds zijn dit de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoeker van de site. Zo kan het IP-adres van jouw computer worden geregistreerd. Tevens wordt sporadisch gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel je niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie.

Wat doet de Slachtemarathonmet jouw gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:
– Het verwerken van jouw vraag.
– Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen.
– Jouw deelname aan de Slachtemarathon effectueren.
– Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.
– Je te kunnen verzoeken jouw ervaringen met de Slachtemarathon te delen, teneinde je nog beter van dienst te kunnen zijn.
– Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor jou relevante informatie of nieuwsbulletins (uitsluitend met jouw instemming).

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. De Slachtemarathon bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

De Slachtemarathon heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Jouw rechten

Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@slachtemarathon.nl. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie en aanbiedingen of andere informatie (persberichten, vacatures etc.) dan kun je altijd vanuit die betreffende uiting afmelden.

Informatie over het privacy beleid van de Slachtemarathon

Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy beleid van de Slachtemarathon, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@slachtemarathon.nl.