Wy sykje muzyk (diel 2)

By de eardere edysjes fan de Slachtemarathon koe elk korps of elke muzykgroep him yndividueel oanmelde foar in plakje lâns de rûte. In hiel soad muzikanten hawwe dat ek al dien en dêr binne we hiel bliid mei! Dit jier wolle we lykwols de muzykprogrammearring krekt wat oars foarm jaan.

Op trije plakken lâns de rûte wolle we dit jier nammentlik graach ferrassende kombinaasjes fan muzikanten del sette. We tinke dan bygelyks oan in korps mei in lokale solist/sjonger/ynstrumentalist, in koar mei in dj, in popband mei in trekzakduo, ensfh.

Op dy trije plakken binne yn totaal 12 fan dy bysûndere kombinaasjes programmeard. De optredens duorje ûngefear 45 minuten.

Wat freegje wy fan de muzikanten?

  • Gean op syk nei dy bysûndere kombinaasjes. Dat meist sels dwaan (dan joust jim as kombinaasje op) of kinst dy as selstannige groep of yndividu oanmelde (dan sykje wy mei jim nei kombinaasjes)
  • Tiid, enerzjy en in iepen blik
  • Tink ek ris oan kombinaasjes mei bygelyks tekstskriuwers of dichters
  • Fynst it nijsgjirrich? Jou dy op!
  • Ek ast dy al opjûn hast en it is neat foar dy/jm, dan hearre wy dat graach. Ek dat kin fia it formulier. (En ek dan is der in plakje foar jim lâns de rûte!)
  • Reagearje kin oant 21 maart fia it reaksjeformulier

Wat biede wy de muzikanten?

  • Profesjonele begelieding: de nije kombinaasjes krije profesjonele begelieding
  • Profesjoneel lûd op de 3 plakken
  • In erfaring om nea te ferjitten
  • Ynspiraasje

Tink der oer nei of dit by jim past. It is oars as oare jierren en der wurdt wol wat fan jim frege yn in koarte tiid. Mar it wurdt ek in erfaring om nea te ferjitten. Boppedat kinst der – mei troch de profesonele begelieding en de bijzondere combinaties – in soad fan opstekke en nije ynspiraasje opdwaan.

Tekstskriuwers en dichters
Ek tekstskriuwers en dichters binne wolkom. Sy kinne har ek oanmelde fia it formulier.

Fragen en antwurden

Dizze ynformaasje stiet ek yn in nijsbrief dy’t ferstjoerd is oan alle muzikanten dy’t har al opjûn hawwe. Dêr stiet ûnderyn ek in listje mei meast stelde fragen en de antwurden dêr op. Dy kinne jimme ek trochlêze.