Wy sykje muzyk en dûns

It tema fan de fiifde (!) Slachtemarathon is Feest! En by in feest heart muzyk en dûns, fine wy. Dêrom sykje wy muzikanten en dûnsers. Helpsto mei om de Slachtemarathon ûnferjitlik te meitsjen foar de dielnimmers?

It kin en mei in ferskaat oan muzyk wêze. Fan korpsen oant muzykferienings, en fan slachwurkers oant sjongers en sjongeressen. Elkenien mei meidwaan.

We wolle graach dûnsgroepen ynsette dy’t in dûns dwaan sille mei in flach, de saneamde dûnsjende flaggen.

Dêrom dogge wy in oprop oan alle korpsen, muzykferienings, koaren, yndividuele muzikanten, dûnsers, dûnsgroepen, dûnsklups en dûnsferienings yn Fryslân.

Jou dy gau op!

Wolst meidwaan oan dit spektakel? Jou dy dan gau op. Opjaan kin oant 1 maart 2016 fia it formulier. Dan nimme wy nei 1 maart kontakt mei dy op. We sille dan ek mear fertelle oer wat no krekt de bedoeling is.