Oefenrûtes op papier

Der binne ek dielnimmers sûnder smart phone en dy jouwe oan dat ek sy graach de oefernrûtes rinne wolle. Dat kin fansels! Klik hjirûnder op de dokuminten en dan kinst se sels printsje.

Alle oefenrûtes rinne troch de prachtige natoergebieden dy’t beheard wurde troch It Fryske Gea.

In soad oefenwille!

Oefenrûte februari, Ketlik, 8,4 km

Oefenroute maart, Wolvegea, 14,8 km