Hast in fraach oer de kaartferkeap?

Hast in fraach oer de kaartferkeap? Lês dan earst goed de ynformaasje troch oer de kaartferkeap fia dizze link. Grutte kâns dat it antwurd op dyn fraach der tusken stiet.

Dochs noch gjin antwurd op dyn fraach? Sjoch dan oft de ynformaasje by de ‘veel gestelde vragen’ stiet. Hast dan noch altyd dyn antwurd net fûn? Dan kinst fia Facebook dyn fraach oan ús stelle of in mail stjoere nei info@slachtemarathon.nl.