GroenLeven en Slachtemarathon: partners mei omtinken foar it Fryske lânskip

Juster tekenen Anne Jochum de Vries, foarsitter fan de Slachtemarathon en Roland Pechtold, einferantwurdlike fan GroenLeven, een partneroerienkomst foar de kommende Slachtemarathon. Beide partners binne dêr tige grutsk op.

“We passen by elkoar en begripe elkoar”, seit Anne Jochum de Vries. “We kinne elkoar helpe om ús doelstellings te berikken. De Slachtemarathon wol in evenemint foar kuierders en dravers organisearje, op, om en mei each foar de prachtige Slachtedyk en har omjouwing. De Slachtemarathon en alle minsken dy’t belutsen binne en meidogge hawwe tomeloaze enerzjy, mar ek in flink enerzjyferbrûk. Wy wolle ferduorsumje en sa kamen we by elkoar. Der wie fuortdaliks in ferbining.”

Roland Pechtold: “We konden eigenlijk geen nee zeggen. Persoonlijk klikte het, we zijn een Fries bedrijf en het thema ‘Stream/Stroom’ past gewoon zo goed. Het is echt een partnership. En een gouden kans om onze beide verhalen op een positieve manier te vertellen. Wij zijn er enorm trots op dat we samen gaan werken.”

Yn de praktyk betsjut it dat we ynsette op de fierdere ferduorsuming fan de Slachtemarathon. Der sille bygelyks sinnepanielen ferwurke wurde yn de artstike uteringen by de rûte del. We freegje omtinken foar it prachtige en kontinu feroarjende Fryske lânskip