Freonekuier en -rin 2023

Doch ek mei! Sneon 10 juny is it wer tiid foar de Freonekuier. Alle jierren sûnder De Slachte organisearje wy foar ús Freonen in unike kuiertocht fan 17,95 kilometer. En nei de primeur fan ferline jier organisearje we ek foar dit jier foar de dravers in Freonerin fan 11,8 kilometer. In moaie opwaarmer foar De Slachte yn 2024. Dielnimme as Freon is fergees.

Doch ek mei!

In Freonekuier of Freonerin stiet yn it teken fan bewegen, muzyk en geselligens. Dus nim dyn rin- of draafmaat mei. Se hoege allinnich efkes Freon te wurden as se dat noch net binne.

Wannear? sneon 10 juny 2023
Start: 10.30 uur dravers, 12.00 oere rinners
Oanwêzich: 30 minuten foar de start
Lokaasje: yn de omjouwing fan Seisbierrum
Ofstân: 11,8 km drave of 17,95 km kuierje
Tagong: Fergees, allinich foar freonen. Der is beheind plak, dus meld dy gau oan!
Ynskriuwe: oant 15 maaie 2023