FAQ’s

Hjirûnder steane de meast stelde fragen en fansels de antwurden dêr op. Stiet dyn fraach der net tusken? Sjoch dan ris op ús Facebookside of mail nei info@slachtemarathon.nl.

Wêr kin ik de algemiene betingsten neilêze?

Fynst ús algemiene betingsten hjir: https://www.slachtemarathon.frl/algemene-voorwaarden  

Wêrom giet de Slachtemarathon eins net troch? 

De oerheid hat alle fergunningplichtige eveneminten oant 1 septimber ferbean en dêrmei ek de Slachtemarathon. Dat is dus oermacht, en de sûnens fan ús dielnimmers, ús publyk, ús doarpsbewenners en meiwurkers is foar ús tige wichtich. We begripe de maatregels fan de oerheid en kinne en wollen net oars en slút ús dêr by oan. 

Wannear is de earstkommende Slachtemarathon? 

Dat is no noch net dúdlik. Wij hoopje dêr nei de simmerfakânsje fan 2020 mear oer sizze te kinnen. Dat hat alles mei de ûntwikkelingen rûnom it coronafirus út te stean. Op dit stuit (maaie 2020) liket it der op dat grutte eveneminten lykas de Slachtemarathon mooglik ek yn 2021 net organisearre wurde kinne. 

Hoefolle fan myn ynskriuwjild krij ik werom? 

Alle dielnimmers krije 50% fan harren ynskriuwjild werom. Foar kuierders is dat € 18,75, foar dravers  € 22,50. Bestelde T-shirts en hoodies wurde folslein werombetelle. De organisaasje fan de Slachtemarathon wurdt mar beheind stipe troch fûnsen en oerheden. Wy besykje noch wol ekstra finansjele stipe fan oerheden te krijen. Mocht dat slagje, dan kompensearje wy de dielnimmers fansels (krigest dan mear jild werom).

Wannear wurdt it jild weromstoarten op myn rekken? 

Barst de helte fan it bedrach fan dyn ynskriuwing foar ein maaie op dyn rekken. Wy brûke dêrfoar de bankrekken dêr’t it jild ek fan ôfskreaun is.

De Slachtemarathon hat jild nei my oermakke. Wêrom?

Troch it coronavirus en de dêrby hearende maatregels hat de organisaasje fan de Slachtemarathon beslute moatten de Slachtemarathon 2020 net trochgean te litten. Om’t der noch in protte ûnwissichheid is oer evenementen yn 2021 fine wy it net ferantwurde om no al útspraken te dwaan oer in mooglike Slachtemarathon yn 2021. Dêrom hawwe wy besluten de Slachtemarathon 2020 no ôf te sluten, ek finansjeel. We begjinne goed oardel jier foar de Slachtemarathon mei de organisaasje en dan wurde der kosten makke. Om de kosten dy’t we al makke hawwe betelje te kinnen, kinne wy mar de helte fan it ynskriuwjild werombetelje. Dat is no (of wurdt meikoarten) op dyn rekken stoarten. Ast in trui en/of t-shirt(s) besteld hast, is dit bedrach wol folslein werombetelle. De bestelling dêrfan ha wy noch ôfsizze kinnen

It bedrach de Slachtemarathon nei myn rekken oermakke hat, kloppet net. Of der is neat nei my oermakke.

We hawwe de helte fan dyn ynskriuwjild (€ 18,75 foar kuierders en € 22,50 voor dravers mei betideboekerskoarting). Plus it folsleine bedrach fan eventueel kochte truien en/of t-shirts. Mocht it bedrach yndie net goed wêze, stjoer dan in e-mail nei info@slachtemarathon.nl, dan sjogge wy dit nei. Set yn de mail de namme en it mailadres fan de kaartkeaper, en it adres en it tal bestelde kaarten. Ast noch net betelle hiest, dan krigest fansels ek neat werom.

Wêrom krij ik net it folsleine bedrach werom?

We wolle graach mei in skjin laai oan de folgjende edysje begjinne en dêrom de edysje fan 2020 finansjeel dien meitsje. Wy hawwe berekkene hoefolle kosten we makke hawwe foar de Slachtemarathon 2020. En dan docht bliken dat de finansjele reserve fan de Slachtemarathon net grut genôch is om de makke ûnkosten folslein út de reserves betelje te kinnen. Dêrom kinne we net oars as no beslúte dat jimme, ús dielnimmers, in part fan it bedrach fan elk betelle kaartsje werom krije. Dit jout ús allegeare, dus de rinners, de doarpen, de sponsors en fansels it team en bestjoer, de romte om de Slachtemarathon wer op te pakken op it stuit dat it ferantwurde is om dat te dwaan en it wer folslein kin. 

Myn ynskriuwjild wie noch net ôfskreaun. Hoe sit dit? 

Doe’t we yn maart bekend makken dat de Slachtemarathon 2020 net trochgean koe, stie der noch in oantal betellingen iepen fan dielnimmers dy’t harren yn maart oanmeld hienen. We hawwe dêrfoar gjin ynkasso mear ferstjoerd. Dat betsjut fansels datst ek net de helte fan it ynskriuwjild op dyn bankrekken (werom)barst, mar hoechst dus ek net mear te beteljen.

Haw ik ek de kar en bewarje myn kaart foar de folgjende Slachtemarathon ynstee fan it  jild werom te freegjen? 

It is net mooglik om dyn kaart te bewarjen foar in folgjende edysje fan de Slachtemarathon. We witte nammentlik net wannear’t we dizze organisearje kinne, om’t it net dúdlik is hoe’t it coronafirus him ûntwikkelet. Om dy reden hawwe wy no besletten de Slachtemarathon 2020 ôf te slúten, sadat wy mei in skjin laai oan de folgjende edysje begjinne kinne. 

Wêrom wurket de Slachtemarathon net mei vouchers of wêrom bliuwt myn kaart net jildich?

We witte nammentlik net wannear’t we dy organisearje kinne, om’t it net dúdlik is hoe’t it coronafirus him ûntwikkelet. Om dy reden hawwe wy no besletten de Slachtemarathon 2020 ôf te slúten, sadat wy mei in skjin laai oan de folgjende edysje begjinne kinne. 

Krijt de Slachtemarathon ek finansjele stipe fan oerheden yn ferbân mei de coronakrisis?

Om’t de Slachtemarathon mar tige beheind stipe fan oerheden of fûnsen kriget is it no ek dreech om dêr stipe te krijen. Wy besykje dat fansels wol. Mocht dit slagje, dan litte wy dat fansels sa gau as mooglik witte. Mar it leit yn de ferwachting dat dat pas letter dúdlik wurdt.  

Ik hoech myn jild net werom, mar wol it tahawwe oan de Slachtemarathon. Kin dat?

Ja, dat kin en dat is fansels hielendal geweldich! Kinst dit by ús oanjaan op info@slachtemarathon.nl. As tank dêrfoar kinne wy lid meitsje fan de Freonen fan de Slachtemarathon, fergees oantemei de earstfolgjeden Slachtemarathon. Ast twa kaarten bestelt hiest en wy meie it folsleine bedrach hâlde, dan kin ek dyn meirinner Freon wurde. Dit is fergees oantemei de earstfolgjende Slachtemarathon.

Wat kin ik dwaan as ik noch fragen haw oer de ôfhanneling fan de Slachtemarathon 2020?

Ast nei it lêzen fan boppesteande ynformaasje noch in fraach hast, kinst ús berikke op info@slachtemarathon.nl.

Hokker kosten hawwe jim dan allegearre al makke?

De organisaasje begjint altyd mear as in jier yn it foar mei it organisearjen fan de Slachtemarathon. De kosten dy’t we meitsjen binne foar keunstners, doarpen en it organisaasjeteam. De Slachtemarathon is in grut evenemint mei grutte útdagings op it mêd fan bygelyks logistyk en programma. Yn it team binnen minsken dwaande mei feiligens (bygelyks oerlizzen mei gemeenten, Veiligheidsregio, ferfierders, oanfreegjen fan fergunningen), mei logistyk (ôfsette diken, wêr moatte wc’s komme, ynrjochting fan oases), programma (keunstners, doarpen) en fansels kommunikaasje mei dienimmers en potinsjele dielnimmers. Al 1 jier foar’t de Slachtemarathon der is, meitsje ek de keunstners en doarpen de earste kosten foar it programma. Der wurde allerhande dingen betocht, makke en op poaten setten.  

Elkenien dy't kaarten besteld hat foar de Slachtemarathon, is  yn it bestelformulier akkoart gien mei de 'algemene voorwaarden'. Letterlik stie dêr (as it giet om  ynskriuwing en ôfsizzing): Iedereen die kaarten heeft besteld voor de Slachtemarathon, is in het bestelformulier akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. Letterlijk stond daar (als het gaat om inschrijving en afgelasting). Inschrijfgeld • Bij inschrijving geef je toestemming voor een eenmalige incasso. De incasso is ruim voor 13 juni 2020 afgeschreven. Indien de afschrijving van de inschrijfgelden niet mogelijk is, ontvangt de deelnemer geen startbewijs. • Annuleren van de inschrijving is niet mogelijk. • Indien de Slachtemarathon door overmacht moet worden stilgelegd c.q. afgelast, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Afgelasting • De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of de Slachtemarathon geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, als dit redelijkerwijs niet anders van de organisatie kan worden verwacht. • Indien de Slachtemarathon moet worden afgelast, zal de organisatie alles in het werk stellen, wat van de Stifting kan worden verlangd, om een vervangende datum aan te bieden. De Stifting is echter niet verplicht een andere datum aan te bieden. • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast wordt.