FAQ’s

Hjirûnder steane de meast stelde fragen en fansels de antwurden dêr op. Stiet dyn fraach der net tusken? Sjoch dan ris op ús Facebookside of mail nei info@slachtemarathon.nl.

Wannear is de folgjende Slachtemarathon?

De folgjende edysje fan de Slachtemarathon is op 15 juny 2024. Dy edysje rint fan Easterbierrum nei Raerd.

Wannear begjint de kaartferkeap foar de Slachtemarathon op 15 juny 2024?

De kaartferkeap begjint ergens yn jannewaris. Freonen kinne in wike earder bestelle.

Kin ik my noch ynskriuwe as Freon foar de Slachtemarathon 2024?

Wa't nei 1 oktober ynskriuwt as Freon, kin foar de Slachtemarathon 2024 net mear gebrûk meitsje fan de Freon-foardielen. It is wol mooglik om Freon te wurden en dêrmei de Slachtemarathon te stypjen. Freonen ûntfange yn net-Slachtemarathonjierren in útnûging foar de Freonekuier en binne as earste op 'e hichte fan it nijs oer de Slachtemarathon. Mear witte? Sjoch op: https://www.slachtemarathon.frl/fy/wurd-freon/

Algemiene betingsten

Ynskriuwe betsjut dat de dielnimmer/besteller fan de kaart(en) akkoart gien is mei de neikommende betingsten. De betingsten binne ek fan tapassing op de dielnimmer dy’t net sels de kaarten besteld hat. Ek sy geane akkoart mei dizze betingsten op it stuit dat sy gebrûk meitsje fan de startkaarten.

Dielname

 • De dielnimmer ferklearret him of har bekend mei it feit dat dielname in goede sûnens op likegoed psychysk as fysyk mêd fereasket, en ferklearret dat hy of sy oan dy eask foldocht en dat hy of sy him of har troch training of op oare wize foldwaande tariede sil op de Slachtemarathon.
 • Dielnima is op eigen risiko en foar eigen ferantwurdlikens.
 • De dielnimmer ferklearret de persoansgegevens nei wierheid ynfolle te hawwen en de troch de organisaasje stelde minimum leeftyd foar dielname berikt te hawwen.
 • Dielnimmer jout yn it foar tastimming oan de organisator foar it iepenbier meitsjen fan ûnder of rûnom it evenemint makke foto’s en byldmateriaal en sa wêr’t de dielnimmer op sichtber is.
 • De ferkearsregels moatte respekteard wurde. Folgje de ynstruksjes fan de meiwurkers fan de Slachtemarathon en/of de feiligenstsjinsten altyd op.
 • Jo starttiid wurdt bepaald troch it tydstip fan ynskriuwen. De letter jo ynskriuwe, de letter jo starttiid. Freonen fan de Slachtemarathon hawwe de mooglikheid in winske starttiid yn te foljen. De Stifting Slachtemarathon sil sa folle as mooglik yn it wurk stelle om oan de winske starttiid te foldwaan.
 • De dielnimmers oan de Slachtemarathon geane respektfol mei inoar en mei de meiwurkers fan de Slachtemarathon om.
 • Skansearje of fersmoargje de natoer net
 • Hûnen binne net tastien op de rûte.

Ynskriuwjild

 • Bij ynskriuwing hawwe jo tastimming jûn foar in ienmalige ynkasso. It ynskriuwjild is rom foar 4 juny 2016 byskreaun op de rekken fan Stifting Slachtemarathon. As dat net it gefal is, krijt de dielnimmer gjin startbeskieden.
 • Annulearje fan de oanmelding is net mooglik.
 • As de Slachtemarathon troch oermacht stillein wurde moat c.q. ôflast wurde moat, is der gjin restitúsje fan ynskriuwjilden.

Ofsizze

 • De organisaasje behâldt him it rjocht foar de rûte, start- en/of finishtiden en/of –plak te feroarjen of de Slachtemarathon folslein of foar in part ôf te sizzen op grûn fan ekstreme waarsomstannichheden of oare kalamiteiten, as dit yn reedlikheid net oars fan de organisaasje ferwachte wurde kin.
 • As de Slachtemarathon ôfsein wurde moat, sil de organisaasje alles yn it wurk stelle dat fan de Stifting frege wurde kin om in ferfangende datum oan te bieden. De Stifiting is lykwols net ferplichte in oare datum oan te bieden.
 • De organisaasje kin net ferantwurdlik steld wurde foar persoanlik makke kosten as it evenemint troch oermacht ôfsein wurde moat.