Slachtemarathon 2016

De Slachtemarathon fan 2016 wie de 5e Slachtemarathon en dêrom keazen de doarpen foar it tema ‘Feest’. It wie in tige waarme simmerdei, dy 4 juny. In soad oanwenjenden fan de Slachtedyk soargen foar ekstra wetter foar de dielnimmers. Underweis yn de doarpen wie it feest, op ferskate wizen.

Der binne in protte foto’s en filmkes makke. In seleksje:

Offisjele foto’s

We hawwe ferskate fotografen frege om de Slachtemarathon fan 2016 yn byld te bringen:.

Jolanda Siemonsma makke foar ús foto’s fan it draversevenemint. Dy kinne op op har website besjen.

Henk Bootsma makke ferskate foto’s fan likegoed dravers as kuierders, dy’t ek op syn  Facebook te bewûnderjen binne.

Startvideo’s kuierders

Besjoch de startvideo’s fan de kuierders

Live-útstjoering Omrop Fryslân

Omrop Fryslân hat in live–útstjoering makke. Dy kinne jim fansels ek (werom) sjen.

The making of….

The making of Lânskrift

Links tredden

Ek hawwe we ferskate links troch krigen fan minsken dy in soad foto’s makke hawwe.

Lieuwe Bosch (Tsjom/Arum)

Siem Akkerman (Facebook)

Siem Akkerman (OneNote)

Carla Scholten

Albert en Meintsje Westra

Jan Douwe Gorter

Jelle Zijlstra

White Wierrum – De 4 doarpen

Arend Jan Zwarteveen 

Marten Lijklema

Martin de Jong

Doarpsmienskip Boazum

Johannes Hooghiem

Peter Pettinga, Erik van Dijken en Peter v.d. Hulst

Reduzum

Janke van der Schaaf

Blogs, vlogs en ferhalen fan dielnimmers

Henk van der Veer

Loopgroep Bedum

Ylona Kruis

Text and the city

Wiep Koehoorn

Nico Swart

Road to Raerd (serie vlogs)

Eardere edysjes

De earste Slachtemarathon wie yn it jier 2000, en wie doe ûnderdiel fan Simmer 2000. Simmer 2000 wie in evenemeint wêrby’t Friezen om utens útnûge waarden om nei it heitelân werom te kommen foar in grutte reuny. De dêropfolgjende Slachtemarathons wiene yn 2004, 2008, 2012 en de lustrumedysje fan 2016.