Skruiw dy of jim no yn as kultuurmakker(s) foar de slachtemarathon

Soest do of jim it leuk fine om tiidens de slachtemarathon de rinners oan te moedigjen mei dyn of jim (musikale) optreden? Folje dan it ûndersteande formulier yn. Wij nimme op in letter momint kontakt mei dy op oer de ynfulling.

Skruiw dy hjir yn