Algemene voorwaarden

Inschrijven betekent dat de deelnemer / besteller van de kaart(en) akkoord is gegaan met de volgende voorwaarden. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de deelnemer die niet zelf de kaarten heeft besteld. Ook zij gaan akkoord met deze voorwaarden op het moment dat zij gebruik maken van de startkaarten.

Deelname

 • De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op de Slachtemarathon.
 • Deelname geschiedt op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • De deelnemer verklaart de persoonsgegevens naar waarheid te hebben ingevuld en de door de organisatie gestelde minimum leeftijd voor deelname te hebben bereikt.
 • Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.
 • De verkeersregels dienen te worden gerespecteerd. Volg de instructies van de medewerkers van de Slachtemarathon en / of de veiligheidsdiensten altijd op.
 • Uw starttijd wordt bepaald door de tijd van inschrijven. Hoe later u inschrijft, hoe later uw starttijd. Freonen van de Slachtemarathon hebben de mogelijkheid een gewenste starttijd in te vullen. De Stifting Slachtemarathon zal zoveel mogelijk in het werk stellen om aan de gewenste starttijd te voldoen.
 • De deelnemers aan de Slachtemarathon gaan respectvol met elkaar en de medewerkers van de Slachtemarathon om.
 • Beschadig of verontreinig de natuur niet.
 • Honden zijn niet toegestaan op de route.

Inschrijfgeld

 • Bij inschrijving heeft u toestemming gegeven voor een eenmalige incasso. Het inschrijfgeld is ruim voor 4 juni 2016 bijgeschreven op de rekening van Stifting Slachtemarathon. Als dat niet het geval is, ontvangt de deelnemer geen startbescheiden.
 • Annuleren van de aanmelding is niet mogelijk.
 • Indien de Slachtemarathon door overmacht moet worden stilgelegd c.q. afgelast, vindt geen restitutie van inschrijfgelden plaats.

Afgelasting

 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of de Slachtemarathon geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, als dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht.
 • Indien de Slachtemarathon moet worden afgelast, zal de organisatie alles in het werk stellen dat van de Stifting kan worden verlangd om een vervangende datum aan te bieden. De Stifting is echter niet verplicht een andere datum aan te bieden.
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.