De alderearste “Mei rinne mei Martsen” floch, ôflevering – Parsekonferinsje

Mei rinne mei Martsen is in moanlikse floch, makke troch (do riidst it al) Martsen! Se belibbet alle moannen foar ôfgeande de slachte, nije avontoeren. Dizze moanne is Martsen oanwêzich by de ôftraap, krekt in jier foar de slachtemarathon op 15 juny 2024.

Fynst it leuk om eltse moanne de floch te folgjen? Folgje ús dan op facebook of op Instagram.