Algemene voorwaarden Slachtemarathon

September 2019

Inschrijven betekent dat de deelnemer / besteller van de kaart(en) akkoord is gegaan met de volgende voorwaarden. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de deelnemer die niet zelf de kaarten heeft besteld. Ook zij gaan akkoord met deze voorwaarden op het moment dat zij gebruik maken van de startkaarten.

Deelname

 • De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op de Slachtemarathon.
 • Deelname geschiedt op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade als gevolg van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Slachtemarathon.
 • De deelnemer verklaart de persoonsgegevens naar waarheid te hebben ingevuld en de door de organisatie gestelde minimumleeftijd voor deelname te hebben bereikt op het moment van de Slachtemarathon.
 • Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. Door inschrijving verleent deelnemer tevens toestemming aan de Slachtemarathon tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten.
 • De verkeersregels dienen te worden gerespecteerd. Volg de instructies van de medewerkers van de Slachtemarathon en / of de veiligheidsdiensten altijd op.
 • Uw starttijd wordt bepaald door de tijd van inschrijven. Hoe later u inschrijft, hoe later uw starttijd. Freonen van de Slachtemarathon hebben de mogelijkheid een gewenste starttijd in te vullen. De Stifting Slachtemarathon zal zoveel mogelijk in het werk stellen om aan de gewenste starttijd te voldoen.
 • De deelnemers aan de Slachtemarathon gaan respectvol met elkaar en de medewerkers van de Slachtemarathon en andere betrokkenen om.
 • Beschadig of verontreinig de natuur niet.
 • Honden zijn niet toegestaan op de route.

Inschrijfgeld

 • Het inschrijfgeld voor 2020 bedraagt € 37,50 voor wandelaars en € 45 (vroegboekkorting) of € 55 voor hardlopers. Dit inschrijfgeld moet uiterlijk binnen twee weken na inschrijving zijn voldaan, anders vervalt de inschrijving.
 • Annuleren van de aanmelding is niet mogelijk.

Afgelasting

 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of de Slachtemarathon geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, als dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de Slachtemarathon af te gelasten om wat voor reden dan ook. Als dat niet door extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten gebeurt, hebben inschrijvers recht op restitutie van het inschrijfgeld.
 • Als de Slachtemarathon moet worden afgelast, zal de organisatie alles in het werk stellen dat kan worden verlangd om een vervangende datum aan te bieden. De Stifting is echter niet verplicht een andere datum aan te bieden.
 • De organisatie is nimmer aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement afgelast moet worden.
 • Er vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats, indien de deelnemer is verhinderd om aan de Slachtemarathon deel te nemen.

Overige verplichtingen van deelnemers aan de Slachtemarathon

 • De deelnemer is verplicht om – als daar om wordt verzocht – mee te werken aan fouillering bij de Slachtemarathon
 • De deelnemer of bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd deelnamebewijs tijdens het evenement en zolang hij zich bevindt op de plaats waar het evenement wordt gehouden. De deelnemer is verplicht dit bewijs op verzoek van medewerkers of ordepersoneel of andere daartoe bevoegden te tonen.
 • De deelnemer is verplicht zich op eerste verzoek te identificeren om de Slachtemarathon in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar
 • Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcolholhoudende dranken en drugs mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
 • De deelnemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Slachtemarathon, de exploitanten van de plaatsen waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

Rechten van Slachtemarathon

 • Bij overtreding door de deelnemer van (een of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Slachtemarathon gerechtigd het deelnamebewijs ongeldig te verklaren of de deelnemer de (verdere) toegang tot een evenement te weigeren, zonder dat de deelnemer recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het deelnamebewijs of ander product aan Slachtemarathon heeft voldaan.
 • Slachtemarathon behoudt zich het recht voor de deelnemer de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar een evenement plaatsvindt te (doen) verwijderen indien Slachtemathon dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens een evenement.
 • Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het deelnamebewijs of ander product is Slachtemarathon gerechtigd de houder van dit deelnamebewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de deelnemer c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige vergoeding van schade die hij hierdoor lijdt of mocht lijden

Aansprakelijkheid Slachtemarathon

 • De Slachtemarathon is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt door zijn deelname, indien en voor zover deze schade het directe gevolg is van aan de Slachtemarathon toe te rekenen opzet of grove schuld.  Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de Slachtemarathon gesloten verzekering door de verzekeraar wordt vergoed. Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking:

a) gevolgschade;

b) immateriële schade;

c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van vrijwilligers of medewerkers van de Slachtamarathon.

 

 • Het betreden van de plaats waar een evenement plaatsvindt en het bijwonen van een evenement door de deelnemer, geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. De Slachtemarathon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, zoals (maar niet uitsluitend) gehoor-, gezichts- en/of andere lichamelijke stoornissen, vernieling aan eigendommen, etc. Dit geldt voor zowel de parkeerterreinen die de Slachtmarathon gebruikt, als de campings langs de route en langs de route zelf.

 

 • De deelnemer vrijwaart de Slachtemarathon voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot zijn deelname, De deelnemer dient afdoende verzekerd te wijzen tegen het aansprakelijkheidsrisico voor dergelijke schade.

Persoonsgegevens

De Slachtemarathon neemt de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens op in een bestand. De deelnemer verleent door de inschrijving toestemming aan de Slachtemarathon voor het gebruik van de verstrekte gegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van die gegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. De deelnemer kan te allen tijde schriftelijk of per e-mail aangeven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Slachtemarathon of het verstrekken van persoonsgegevens. In voorkomend geval zal de Slachtemarathon het verzenden van informatie dan wel het verstrekken van gegevens aan derden staken.