Wannear is de folgjende Slachtemarathon?

Der is gjin Slachtemarathon yn 2021. En we witte noch net wannear’t de folgjende Slachtemarathon is. We brûke dizze perioade om ûndersyk te dwaan nei de takomst fan de Slachtemarathon. Der is in protte feroare yn tweintich jier Slachtemarathon en fiif edysjes. De útkomsten fan it ûndersyk binne meibepalend foar wannear’t de folgjende Slachtemarathon wêze sil.