Is der in Freonekuier yn 2021?

Dat is no noch in yngewikkelde fraach. Dan moatte we earst witte hoe’t it intsjen ferrint en hoe gau der mear romte komt foar (lytse) eveneminten. As der mear dúdlik is, litte we de Freonen dat witte.