Hoe komt it mei de Freonebydrage?

Wy inne no earst gjin Freonebydrage, ek om’t we dizze perioade neat foar de Freonen werom dwaan kinne. Dat betsjut dus dat it jierlikse bedrach yn maart/april net fan jo rekken ôfskreaun wurdt. Sadra’t der in útkomst is fan it ûndersyk nei de takomst fan de Slachtemarathon of der wer mear mooglik wurdt, komme we op dit ûnderwerp werom.