Entries by Taetske

Freonekuier en -rin 2023

Doch ek mei! Sneon 10 juny is it wer tiid foar de Freonekuier. Alle jierren sûnder De Slachte organisearje wy foar ús Freonen in unike kuiertocht fan 17,95 kilometer. En nei de primeur fan ferline jier organisearje we ek foar dit jier foar de dravers in Freonerin fan 11,8 kilometer. In moaie opwaarmer foar De […]