Artikelen door Silvia Hania

No ek 1-daagse kaarten foar de Slachtemarathon 2018

2018 belooft in bysûnder jier te wurden. Yn dat jier binne Ljouwert en Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa. Gewoanwei wie 2018 gjin Slachtemarathonjier, mar tegearre mei de doarpen fûnen wy dat de Slachtemarathon net ûntbrekke mei takom jier. Mar dan wol oars as oars. Dêrom betochten we in Slachtemarathon mei in oare opset en in […]