Entries by bastiaan

Socht: sjueryleden!

Wy sykje sjueryleden dy’t de ideeën fan studinten fan ROC Friese Poort beoardielje wolle. Sy hawwe – ynspirearre troch Jean Tinguely – betocht hoe’t de wettertaappunten lâns de Slachtedyk der ut sjogge.

Wy sykje frijwilligers!

De Slachtemarathon siket frijwiligers! U.o. om mei te riden op de bussen dy’t de dielnimmers nei de start oan de seedyk, mar ek om de ferneamde Slachtemarathonblokjes út te dielen by de finish.

Update oer kaarten, bustiden en starttiden

Alle bustiden en der dêrby hearende starttiden foar de kuierders binne beskikber op ynskriuwnûmer. Dat nûmer fine jo op it bankôfskrift by de ôfskriuwing foar de kaarten en begint mei in A. De tiden voor de dravers binne ek bekend.

Nije rûte yn de app

Der stiet wer in nije oefenrûte yn de app. De rûte rint troch Gaasterlân en is ûngefear 23 km. Let op! We wurkje oan in update fan de app, dus it is mooglik dat net alle funksjonaliteiten hielendal goed wurkje.

Kaarten keapje? Doch foarsichtich!

Fia bygelyks Marktplaats of op in oare wize ien of mear kaarten foar de Slachtemarathon keapje? Us advys: sjoch hiel goed út en doch foarsichtich!

Wy sykje muzyk (diel 2)

By de eardere edysjes fan de Slachtemarathon koe elk korps of elke muzykgroep him yndividueel oanmelde foar in plakje lâns de rûte. In hiel soad muzikanten hawwe dat ek al dien en dêr binne we hiel bliid mei! Dit jier wolle we lykwols de muzykprogrammearring krekt wat oars foarm jaan.

Oefenrûtes op papier

Der binne ek dielnimmers sûnder smart phone en dy jouwe oan dat ek sy graach de oefernrûtes rinne wolle. Dat kin fansels!

Nije oefenrûte is 15 km

Oankommende sneon ferskynt der in nije oefenrûte yn de app. Dy rûte is 15 km lang en rint troch de Lendevallei.

Wy sykje muzyk en dûns

Wy sykje muzikanten foar de feestlike omballings fan de Slachtemarathon. Opjaan kin oant 1 maart 2016 fia in online formulier.

Automatyske ynkasso

It totaalbedrach fan jo ynskriuwing wurdt tusken ein jannewaris en heal febrewaris fan jo rekken ôfskreaun. It bedrach wurdt net by elkenien op itselde momint ôfskreaun.